اینستاگرام – موفقیت – موفقیت برای تو https://succes.ir موفقیت , موفق باش , انرژی , شاد , موفقیت برای شما , موفقیت برای تو Sat, 15 Aug 2020 15:05:05 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.1 https://succes.ir/wp-content/uploads/2022/01/cropped-025.jpg اینستاگرام – موفقیت – موفقیت برای تو https://succes.ir 32 32 شبکه اجتماعی «لنزور» به فعالیت خود پایان می‌دهد – کار https://succes.ir/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b4%25d8%25a8%25da%25a9%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b9%25db%258c-%25d9%2584%25d9%2586%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c https://succes.ir/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c.html#respond Sat, 15 Aug 2020 15:04:34 +0000 https://succes.ir/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c.html https://campoyturismo.com/sitemap_index.xml
https://sites.google.com/view/cz3hpq99g6dh5vid8o96avkik/8c7xf323rxs8m7fvy4cv
https://build-graphic.lt/
https://sites.google.com/view/z7ccoprgpj/19e3334rmix7uwxempk6
شبکه اجتماعی «لنزور» به فعالیت خود پایان می‌دهد – کار در کسب و کار : ۲۰۲۰-۰۸-۱۵ ۱۹:۳۴:۳۴ شبکه اجتماعی عکس محور «لنزور» که بسیاری از آن به عنوان جایگزین اینستاگرام و یا حتی «اینستاگرام ایرانی» یاد می‌کردند، پس از گذشت بیش از ۸ سال فعالیت و فراز و فرودهایی که تجربه کرد، در وب‌سایت خود ...

https://sites.google.com/view/ds6yykf2us6qj3a6gi/425hofs61as1nxd32xreh3
https://www.emparalelo.com/
https://sites.google.com/view/7xau0klkf46r94xbh5bhxz/ttbem55d1kxysms
نوشته شبکه اجتماعی «لنزور» به فعالیت خود پایان می‌دهد – کار اولین بار در موفقیت - موفقیت برای تو. پدیدار شد.

]]>
https://succes.ir/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c.html/feed 0
چرا دنیای مدرن برای مغزهای ما، بد است؟! https://succes.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ba%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%2586%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25af%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25ba%25d8%25b2%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%258c-%25d8%25a8%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%259f https://succes.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ba%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f.html#comments Sun, 26 Jan 2020 21:50:49 +0000 http://succes.ir/?p=3152 https://sites.google.com/view/nguxl8ghe8824km/jp2hl765d5bb7eeaki
https://sites.google.com/view/183ivdrsczwmi6ujnl1bw098/ni0nw5qj7al1zfy
خب، این یک دغدغه همیشگی من است که تصور کنم اگر یک بار دیگر کودک می‌شدم و امکانات روتین حال حاضر مثل دسترسی به اینترنت و گوشی‌های هوشمند و تبلت و کامپیوتر را می‌داشتم، چطور آدمی می‌شدم. در دید اول، به نظر می‌رسد، این فناوری‌های و این حجم از دانش همیشه در حال دسترس، باید ...

نوشته چرا دنیای مدرن برای مغزهای ما، بد است؟! اولین بار در موفقیت - موفقیت برای تو. پدیدار شد.

]]>
https://succes.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ba%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f.html/feed 7
تشدید احساس تنهایی، حاصل تجارب منفی در رسانه‌های اجتماعی https://succes.ir/%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25aa%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%25d8%258c-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d9%2585%25d9%2586%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1 https://succes.ir/%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1.html#respond Sat, 02 Feb 2019 15:25:24 +0000 https://succes.ir/?p=16157 پژوهش جدیدی در دانشگاه پیتسبرگ نشان می‌دهد تجربه‌های منفی ناشی از رسانه‌های اجتماعی می‌توانند احساس تنهایی کاربران را بیشتر کنند. دانشمندان مرکز پژوهش‌ سلامت و فناوری رسانه در دانشگاه پیتسبرگ دریافتند تعامل‌های مثبت در رسانه‌های اجتماعی باعث نمی‌شود که افراد جوان احساس ارتباط بیشتری با دنیای بیرون کنند،‌ اما تجربه‌های منفی می‌تواند احتمال بروز تنهایی ...

نوشته تشدید احساس تنهایی، حاصل تجارب منفی در رسانه‌های اجتماعی اولین بار در موفقیت - موفقیت برای تو. پدیدار شد.

]]>
https://succes.ir/%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1.html/feed 0
درد نوشته: شبکه های اجتماعی ؟ خوب یا بد ؟ https://succes.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%9f-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%af-%d8%9f.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25af-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25a8%25da%25a9%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%259f-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a8-%25db%258c%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25af-%25d8%259f https://succes.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%9f-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%af-%d8%9f.html#comments Sun, 19 Jul 2015 13:18:33 +0000 http://succes.ir/?p=3639 اخیرا از دست شبکه های اجتماعی گفت و گو خیلی شاکی شده بودم حالا دلایلش بماند تا این که منو در گروههایی در تلگرام عضو کردن و افرادی رو دیدم که واقعا دید و فرهنگ متفاوتی در مورد فعالیت در شبکه ها داشتن رو دیدم و متوجه شدم من در واقع از شبکه های اجتماعی ...

نوشته درد نوشته: شبکه های اجتماعی ؟ خوب یا بد ؟ اولین بار در موفقیت - موفقیت برای تو. پدیدار شد.

]]>
https://succes.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%9f-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%af-%d8%9f.html/feed 16
کوتاه اما عمیق – ۶۵ https://succes.ir/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82-65.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7-%25d8%25b9%25d9%2585%25db%258c%25d9%2582-65 https://succes.ir/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82-65.html#comments Thu, 05 Mar 2015 18:35:20 +0000 http://succes.ir/?p=3278 نوشته کوتاه اما عمیق – ۶۵ اولین بار در موفقیت - موفقیت برای تو. پدیدار شد.

]]>
https://succes.ir/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82-65.html/feed 10
کوتاه اما عمیق – ۶۴ https://succes.ir/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82-64.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7-%25d8%25b9%25d9%2585%25db%258c%25d9%2582-64 https://succes.ir/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82-64.html#comments Sun, 01 Mar 2015 18:25:47 +0000 http://succes.ir/?p=3275 نوشته کوتاه اما عمیق – ۶۴ اولین بار در موفقیت - موفقیت برای تو. پدیدار شد.

]]>
https://succes.ir/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82-64.html/feed 8