صبح که بیدار شدم
کنارم نبودی
مادر می‌گوید
رفته‌ای برای پرنده‌ها دانه بریزی
زود برمی‌گردی.
اما در آسمانِ پشت پنجره‌ام
هیچ پرنده‌ای نیست!