#کودک که هستی با هر آنچه هست، #شادی

#بزرگ که می شوی ، با هر آنچه نیست، #اندوهگین

پس تا شادی از یادمان نرفته است، پاسدار کودکی هایمان باشیم .