زندگی‬ را مثل نوشتن روی وایت بُردی دیدم …
با این تفاوت که ‫ماژیکش‬ مخصوص وایت بُرد نبود !