photoblog-succes.ir-002

این تصویر بسیار زیباییست که هنرمند عکاس از مرد و زن پیری انداخته است. این زن داستان تمام زندگیش را در دست دارد.تمام غم و شادیش در این تصویر است. من نمیدانم چه کسی این عکس را گرفته امّا بسیار عکس زیباییست.

تماشا کنید و لذّت ببرید. من که شخصا آرامش خاصی از این تصویر گرفتم …