خانه / دسته‌بندی نشده / سی اصل شادی بخش

سی اصل شادی بخش

خوشحالی ، شادی و یا خرسندی یک حالت روانی است که در آن فرد احساس عشق، لذت، خوشبختی و یا شادی می‌کند. مسائل مختلفی همچون مسائل زیستی، روانشناختی و یا دینی برای آن تعریف مختلفی دارند.

که ما انها را به نام سی اصل شادی برای شما دوستان جمع آوری کرده ایم

 

١ﺷﺎدي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻜﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار باشی  

٢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ آﻧﭽﻪ در اﻃﺮاﻓﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات ﺑﺎﺷﺪ

٣ از ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻦ و ﺑﺎ غلبه  ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎداش بده   

٤ وﻗﺘﻲ ﻫﻢ ﭼﻴﺰي را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آوري ﺧﻮﺷﺤﺎل باش ، ﻫﻨﮕﺎم از دﺳﺖ دادن ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮ

٥ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎر دﻳﮕﺮان اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺰﻳﺮ ﺑﺎش و ﻧﺨﻮاه ﻛﻪ  ﺣﺮف حرف خودت باشد

٦ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮدت را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻦ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ داري ﻛﻪ دﻳﮕﺮان در ﺣﺴﺮت آﻧﻬﺎ هستند

٧ براي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ات  زﻳﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان اﻫﻤﻴﺖ نده

٨ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎري ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﺿﺮورت آن فکر کن

٩ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﻦ و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺖ ﺗﻼش کن

١٠ ﻫﺮ ﮔﺰ ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﺖ درﺳﺖ است

١١ مهربانی و خوش رویی سرلوحه رفتارت قرار بده

١٢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺮي ﺟﺴﻤﻲ ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ باشی

١٣ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﻤﺌﻦ شدن ﻫﻴﭻگاه در ﻣﻮرد کسی یا چیزی قضاوت نکن

١٤ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻴﺰاري از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ باش

١٥ ﺑﮕﺬار دﻳﮕﺮان از ﺗﻮ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدي آرام و ﺧﻮﺷﺮو ﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ

١٦  ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻃﻮري رﻓﺘﺎر ﻛﻦ ﻛﻪ دوﺳﺖ داري ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر شود

١٧ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻦ آﻧﭽﻪ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورند

١٨  در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﺧﻮد«ﺷﻜﺴﺖ» را « ﺗﺠﺮﺑﻪ»ﻣﻌﻨﺎ کن

١٩ ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ زﻳﺎد ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻬﺎن آفرینش

٢٠ اﺟﺎزه ﻧﺪه اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ روﺣﻴﻪ ات را ﺧﺮاب کند  

٢١ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻜﺶ و لز ۱۰ تا ۱ ﺑﺸﻤﺎر

٢٢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮان ﺗﻼش ﻛﻦ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار کن

٢٣ ﺗﺎ ﺑﺎخود ﻣﻬﺮﺑﺎن  ﻧﺒﺎﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻬﺮ بورزی

٢٤ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﻫﺪر نده  

٢٥ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ دوﺳﺖ داري ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ببخش

٢٦ ﻳﮕﺎﻧﻪ داروي آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ روح و ﺟﺎن یاد خداست

٢٧ ﻗﻠﺒﺖ را از ﻧﻔﺮت ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ در آن ﻻﻧﻪ کند

٢٨ براي اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎدي آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷ

٢٩ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﮔﺮ باش

٣٠ ﺑﻲ اﺣﺘﺮاﻣﻲ دﻳﮕﺮان را ﺑﺎ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﺟﻮاب بده

         

لینک کوتاه مطلب :

درباره سعید جنگ جوی

من سعید جنگ جوی هستم و برخلاف نامم صلح جو و صلح طلب هستم از آنجایی که مهندسی آی تی خوندم و از طرفی به روانشناسی علاقه دارم این دو علاقه به هم پیوسته و این سایت موفقیت رو بوجود آورده است. شاد و خندون باشید ;)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

 

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

bigtheme