دعا و نفرین یکی از اتفاقاتی یا عمل هایی هست که روزانه اتفاق میوفتد ولی این عمل چه اثراتی دارد چه اتفاقی بعد این عمل ها میوفتد؟

وقتی برای کسی از ته قلب آرزوی موفقیت شادی و سلامتی می کنید، امواج نامرئی تفکرات و انرژی شما تشخیص نمی دهد که این آرزو متوجه دیگریست.

این موج نیک خواهی ابتدا خود شما را سرشار از ماهیت خویش می کند
در حالت دعا تمامی قوای معنوی، سلول های مغز و حتی سیستم عصبی، زیر بارش این ذرات بهشتی قرار می گیرند که خود شما آن را تولید کردید.

اگر از کسی بیزار و متنفر باشید نیز ذرات و امواج کسالت و تنفر، نخست بر خود شما می بارد و سپس در ضمیرتان رسوب می کند.

با توجه به این واقعیت، ضمیر ناخودآگاه کسی که دعا و نفرین می کند، نمیتواند تشخیص دهد که این محصولات شفا بخش و یا مسموم کننده متعلق به فرد دیگریست و باید به سوی او صادر شود بلکه در این شرایط، ضمیر ناخودآگاه، آن محصولات را ابتدا خودش جذب می کند.

همیشه به یاد داشته باشید آبی که در رودخانه جاریست، نخست بستر خود را تر و سرشار از ذات خویش میکند و در نهایت به دریا میرسد.

با انسانهاي مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر انديشه وعقل و رفتارت تأثير مي گذآرند.

دعا و نفرین شما همان اب جاری است در وجود شما دعا کنید برای دوستانتان و سعی کنید از نفرین دور باشید مادرم همیشه بعد فاتحه میگه این فاتحه اول برای خودمان است بعد برای امواتمان فاتحه خواندن یک دعا است.

ادم وقتی از یک نفر شکست میخورد یا ان فرد دلیل تنفر ما می شود وقتی بیادش میوفتیم با یک نفرین سعی میکنیم او را فراموش کنیم ولی اگر بجای نفرین بگوییم تجربه کردم. که فرد مناسب من بود یا نه. چون اتفاقی بود که برای ما افتاده و گذشته است. نفرین بازگشتی است بر درون خودمان.