خانه / روانشناسی / سی اصل شادی بخش
لینک کوتاه مقاله : 

سی اصل شادی بخش

خوشحالی ، شادی و یا خرسندی یک حالت روانی است که در آن فرد احساس عشق، لذت، خوشبختی و یا شادی می‌کند. مسائل مختلفی همچون مسائل زیستی، روانشناختی و یا دینی برای آن تعریف مختلفی دارند.

که ما انها را به نام سی اصل شادی برای شما دوستان جمع آوری کرده ایم

 

١ﺷﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻜﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار باشی  

٢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ آﻧﭽﻪ در اﻃﺮاﻓﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات ﺑﺎﺷﺪ

٣ از ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻦ و ﺑﺎ غلبه  ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎداش بده   

۴ وﻗﺘﻲ ﻫﻢ ﭼﻴﺰی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آوری ﺧﻮﺷﺤﺎل باش ، ﻫﻨﮕﺎم از دﺳﺖ دادن ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮ

۵ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎر دﻳﮕﺮان اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺰﻳﺮ ﺑﺎش و ﻧﺨﻮاه ﻛﻪ  ﺣﺮف حرف خودت باشد

۶ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮدت را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻦ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ داری ﻛﻪ دﻳﮕﺮان در ﺣﺴﺮت آﻧﻬﺎ هستند

٧ برای اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ات  زﻳﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان اﻫﻤﻴﺖ نده

٨ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎری ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﺿﺮورت آن فکر کن

٩ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﻦ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺖ ﺗﻼش کن

١٠ ﻫﺮ ﮔﺰ ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﺖ درﺳﺖ است

١١ مهربانی و خوش رویی سرلوحه رفتارت قرار بده

١٢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺮی ﺟﺴﻤﻲ ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ باشی

١٣ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﻤﺌﻦ شدن ﻫﻴﭻگاه در ﻣﻮرد کسی یا چیزی قضاوت نکن

١۴ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻴﺰاری از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ باش

١۵ ﺑﮕﺬار دﻳﮕﺮان از ﺗﻮ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی آرام و ﺧﻮﺷﺮو ﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ

١۶  ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻛﻦ ﻛﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر شود

١٧ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻦ آﻧﭽﻪ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورند

١٨  در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﺧﻮد«ﺷﻜﺴﺖ» را « ﺗﺠﺮﺑﻪ»ﻣﻌﻨﺎ کن

١٩ ﺑﺮای ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ زﻳﺎد ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻬﺎن آفرینش

٢٠ اﺟﺎزه ﻧﺪه اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ روﺣﻴﻪ ات را ﺧﺮاب کند  

٢١ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻜﺶ و لز ۱۰ تا ۱ ﺑﺸﻤﺎر

٢٢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮان ﺗﻼش ﻛﻦ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار کن

٢٣ ﺗﺎ ﺑﺎخود ﻣﻬﺮﺑﺎن  ﻧﺒﺎﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻬﺮ بورزی

٢۴ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﻫﺪر نده  

٢۵ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ببخش

٢۶ ﻳﮕﺎﻧﻪ داروی آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ روح و ﺟﺎن یاد خداست

٢٧ ﻗﻠﺒﺖ را از ﻧﻔﺮت ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ در آن ﻻﻧﻪ کند

٢٨ برای اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎدی آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷ

٢٩ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﮔﺮ باش

٣٠ ﺑﻲ اﺣﺘﺮاﻣﻲ دﻳﮕﺮان را ﺑﺎ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﺟﻮاب بده

         

http://www.kandohost.com/

درباره ی بهزاد بقائی

Informatin Technology Egineering My life is technology http://telegram.me/behzadbaghaei

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.